Edita: gitanos.cat

Produeix: Nou Silva Editorial.

Consell de redacció: Jacob Dalmau, Francesc Ferreres, Francesc Gassó, Cristina González, Òscar Ramírez, Manuel Rivera i Josep Maria Sansa.

Col·laboren: Federico Bardagí, Sicus Carbonell, Manel Carbonell, Salvador Carrasco, Coral Cuadrada.

Cuadrada, Pere Dalmau, Carlos Gómez, Mariona Martí i Pere Navarro.

Fotografies: Els seus autors.