Aquí podreu veure en PDF el balanç de situació de l’any 2019:

Balanç 2019 (1)

Aquí podreu veure en PDF el compte de pèrdues i guanys de l’any 2019:

Resultats 2019 (1)