El Consell Interuniversitari de Catalunya estableix a partir d’aquest 2018 la reserva d’entre un 1% i un 3% de places de tots els títols de les universitats públiques catalanes i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per a estudiants de la comunitat gitana

Dr. Jesús M. Prujà
Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya

El 21 de març de 2018 la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació i gestió en temes clau per a tot el sistema universitari i per al Govern de Catalunya, va aprovar l’Acord d’acció afirmativa per incrementar l’accés d’estudiants gitanes i gitanos als estudis oficials de grau de les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. L’Acord estableix que es reservarà una plaça per a cada titulació als estudiants d’aquesta comunitat que estiguin inclosos en qualsevol de les mesures vinculades amb els estudis postobligatoris del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Històricament les institucions catalanes han considerat com a objectius prioritaris la integració del poble romaní a Catalunya i el reconeixement als valors i a la contribució que aquest col·lectiu ha tingut en la cultura de Catalunya. De fet, l’article 42.7 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya indica que “els poders públics […] han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble”.

Els primers contactes amb el poble gitano es remunten al 1988, un any després de la creació de l’Oficina de Preinscripció Universitària, llavors ubicada al passeig de la Zona Franca, 7. Amb la voluntat de desenvolupar accions envers aquest col·lectiu, aquell any es va fer una reunió a Can Tunis per informar del que es feia a l’Oficina i per manifestar la predisposició a concretar accions relacionades amb l’accés a la universitat. Tot i així, en aquell moment no es va concretar cap acció.

Posteriorment, la Secretaria d’Universitats i Recerca ha participat en la instauració del plans integrals del poble gitano (PIPG) a Catalunya aprovats pel Govern de la Generalitat i vigents des de 2005. Més concretament, en el marc del II Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 2009-2013, l’Àrea de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació de la Secretaria d’Universitats i Recerca (ASPAAUR) va organitzar el 2010 a la Torre Muñoz (aleshores seu del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa) una sessió monogràfica dedicada a universitats i recerca. En aquesta sessió van participar, d’una banda, representants del departaments d’Innovació, Universitats i Empresa; Educació; Interior, Relacions Institucionals i Participació, i Governació i Administracions Públiques. I d’altra banda, institucions representatives del poble gitano, el Consell Assessor del Poble Gitano i altres associacions gitanes i progitanes de Catalunya.

Així mateix, l’any 2016, la Generalitat va aprovar la creació del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social, que, entre d’altres, s’encarrega d’implementar actuacions d’èxit en els àmbits d’educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, interior, mitjans de comunicació, foment de l’associacionisme i ens locals.

Cal dir que, encara que en les darreres dècades s’ha produït una lleugera millora en les condicions de vida del poble gitano, gràcies als esforços de les administracions públiques i del mateix poble gitano, la situació social i educativa d’aquest col·lectiu continua sent alarmant, ja que és un dels grups més vulnerables i amb més risc d’exclusió social i econòmica de Catalunya i d’Europa.

Si comparem la situació educativa en concret, el 64% d’alumnes gitanes i gitanos d’entre 16 i 24 anys no acaba els estudis obligatoris enfront del 13% del conjunt de l’alumnat. Pel que fa al percentatge de la població gitana que aconsegueix arribar a la universitat, oscil·la entre el 2,6% i l’1%, mentre que el 43% dels catalans i catalanes tenen estudis terciaris.

Actualment és vigent el IV Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020 i una de les finalitats d’aquest és l’increment del nombre d’estudiants gitanes i gitanos que cursen estudis postobligatoris i/o universitaris. És amb vista a assolir aquest objectiu que s’ha arribat a l’Acord d’acció afirmativa, amb què es preveu fer un gran pas endavant i que suposa que a partir de la propera preinscripció universitària del juny de 2018 ja es tindrà en compte la reserva de places per a aquest col·lectiu.

El Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social, per la seva banda, durà a terme la gestió de les sol·licituds d’alumnes gitanes i gitanos que puguin accedir a aquestes mesures d’acció afirmativa.

Aquests estudiants de la comunitat gitana vinculats a les mesures del IV PIPG 2017-2020 accediran, segons els estudis previs, a través de qualsevol de les vies oficials d’accés, com són: les proves d’accés a la universitat per a alumnat de batxillerat (PAU); les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys (MG25) i de 45 anys (MG45); l’accés per a més grans de 40 anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral (MG40); l’accés per a persones titulades de cicles formatius de grau superior (CFGS), o l’accés per a persones que han iniciat estudis universitaris espanyols.

estudiants universitaris