El Comitè de Drets dels Nens de Nacions Unides ha fet palesa la seva preocupació per la situació dels nens i nenes gitanos en aspectes com l’educació i el risc de patir discriminació. Així ho explica a les Observacions Generals que ha fet públiques aquest mes de febrer al V i VI Informe de l’Aplicació de la Convenció de Drets del Nen a Espanya. En aquest document, els experts de Nacions Unides assenyalen que la inversió pública feta per l’Estat ha estat insuficient per contrarestar els efectes de la crisi econòmica i que les retallades efectuades en serveis públics han afectat especialment nens i joves amb menys recursos.

Pel que fa als nens gitanos, tal com recull la Fundació Secretariat Gitano, el comitè recull advertències en tres àmbits: l’educació, la discriminació i la pobresa infantil. La fundació ha participat en l’elaboració de dos dels informes que s’han remès a Nacions Unides i que han servit de base per a l’elaboració d’aquestes observacions.

En l’àmbit de l’educació, el document destaca els “dèbils resultats” tant de nens i nenes gitanos com d’infants d’origen estranger en comparació amb la resta de l’alumnat, així com la seva concentració en determinades escoles. En aquest sentit, Nacions Unides recomana reforçar els programes i buscar mecanismes per tal de garantir un accés en igualtat a l’educació i que aquests infants comptin amb el suport adequat.

Pel que fa a l’àmbit de la no discriminació, destaca la pervivència d’estigmes i actituds discriminatòries contra nens i nenes de minories ètniques, com els gitanos o d’origen estranger, i aposta pel reforç de programes que evitin aquestes situacions, així com l’impuls de campanyes d’educació públiques destinades a lluitar contra aquestes situacions discriminatòries.

Finalment, pel que fa al risc de pobresa, Nacions Unides denuncia la situació d’infants, sobretot gitanos però també d’origen estranger, que viuen en assentaments o infrahabitatges, així com el cas de famílies que han patit desnonaments. Per lluitar contra aquesta situació, el Comitè de Drets dels Nens aposta per reforçar les polítiques integrals de protecció de famílies amb menors, així com incrementar els recursos i esforços per executar una Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la Població Gitana entre els anys 2012-2020.

Podeu consultar les observacions del Comitè de Drets dels Nens de Nacions Unides (en anglès) en aquest enllaç.

Nacions Unides preocupada pels nens gitanos a Espanya