Subvenció del 50% de l’IBI

Enguany es destinen 3,5 milions d’euros exclusivament a la subvenció del 50% del pagament de l’impost de béns immobles (fins a un màxim de 175 €) per a llars amb pocs recursos econòmics.

ibi

Requisits per sol·licitar la subvenció

  • Ser propietari o llogater d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona. En el cas dels llogaters, cal tenir repercutit en el rebut del lloguer l’impost de béns immobles
  • El sol·licitant i els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana la subvenció, com a mínim des de l’1 de gener de 2016
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions
  • Ni els sol·licitants ni altres persones empadronades al mateix domicili no poden disposar d’altres propietats i immobles, arrendats o no
  • Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts percebuts pel mateix concepte
  • Els sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:
Membres unitat familiar Ingressos bruts (€/any) unitat familiar
1 Fins a 9.561,31 €
2 Fins a 11.951,63 €
3 Fins a 14.939,54 €
4 Fins a 18.674,42 €
5 o més Fins a 23.343,03 €
Un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33% S’aplica el tram immediatament superior al que està previst en aquesta taula

 

Al web de l’Ajuntament de Barcelona hi trobareu tota la informació necessària.