Arriben nous ajuts de lloguer segons una ordre que s’ha publicat al BOE i va entrar en vigor el passat 1 de setembre. L’ordre del Ministeri de Foment ha de determinar l’efectivitat de les línies d’ajut del Pla Estatal de Foment del lloguer de cases. Aquests ajuts es concediran als beneficiaris d’ajudes de fins al 40% de la renda anual que paga el llogater pel lloguer de casa habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per casa. Aquest ajut s’abonarà mensualment per l’import proporcional a la suma anual. Cal destacar que es concedirà en un termini de dotze mesos, prorrogables, sempre a sol·licitud de l’interessat, per successius períodes de dotze mesos, fins a la finalització del termini.

L’ajuda de lloguer la poden sol·licitar les persones físiques majors d’edat, amb un contracte de lloguer que vulguin llogar un pis. En aquest segon cas, el contracte haurà d’aportar en un termini de 30 dies des de la resolució de la concessió de l’ajut, que quedarà condicionada a la seva aportació. Es fixa un límit d’ingressos inferior a tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que serà modulable segons el nombre de membres i composició de la unitat de convivència. Es considera una unitat de convivència el conjunt de persones que habiten en una casa de manera habitual i permanent, independentment de la relació entre elles i tant si apareixen o no en el contracte de lloguer.

gif hucha porc

Per sol·licitar l’ajut, en ser competència de les comunitats autònomes, s’haurà de demanar a la Conselleria competent en matèria de cases de cada comunitat. Un cop fetes efectives les ajudes del Pla Estatal, les convocatòries concretes les anirà publicant cada comunitat autònoma. Cal destacar que cada comunitat compta amb un pressupost limitat i fixat en l’àmbit estatal. La conferència Sectorial d’Urbanisme, cases i sòl celebrada el 22 juliol 2013 va determinar, per cada comunitat autònoma, Ceuta i Melilla, els percentatges de repartiment dels recursos disponibles per a subvencions. En trobareu més informació aquí.